Integritetspolicy

Denna integritetspolicy beskriver hur Sophia Puck ( "Vi oss") CVR-nr 36381582, Dronningensgade 50, 2., som personuppgiftsansvarig, samlar in och behandlar din personliga information när du är i kontakt med oss, t.ex. som kund eller som partner / leverantör.

Som regel behandlar vi endast vanliga personuppgifter för vissa företagsrelaterade ändamål och på grundval av legitima intressen. Vi behandlar därför endast personuppgifter som är relevanta och nödvändiga för att uppfylla de angivna syftena.

Vi ser till att dina personuppgifter alltid behandlas i enlighet med gällande dataskyddsregler. Om du har frågor om behandlingen av din personliga information kan du kontakta oss via e-post kontakt@pachamamakakao.com


Behandling av personuppgifter

I enlighet med ovanstående kan vi behandla följande personuppgifter:

Allmän personlig information : Personlig information du väljer att ge oss, inklusive kontaktinformation; namn, adress, telefonnummer, e-postadress, betalningsinformation.

Särskilda kategorier av personuppgifter : Vi behandlar som regel inte personuppgifter av särskild karaktär.

Insamling av personlig information

Vi samlar in personlig information direkt från dig.

Om du är en kontaktperson eller anställd hos en av våra leverantörer eller partners samlar vi in namn, jobbtitel, telefonnummer, e-postadress och annan kontaktinformation när vi kommunicerar med dig eller din arbetsgivare.


Syfte med behandling av dina personuppgifter

Syftet med behandlingen av personuppgifter är
1) Att driva vår verksamhet, inklusive att säkerställa att det är rätt information vi har om våra kunder och kontakter med våra partners.
2) För att säkerställa att vi kan behandla din förfrågan på ett tillfredsställande sätt, inklusive när vi levererar produkter från vår webbshop.

Vi behandlar bara din personliga information för vissa ändamål när vi har en juridisk anledning.


Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter

Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter är att fullgöra ett avtal i enlighet med artikel 6.1 i dataskyddsförordningen. Artikel 6.1 b och våra berättigade intressen i artikel 6.1 i dataskyddsförordningen 1 (f), såvida inte den registrerades intressen eller grundläggande rättigheter och friheter som kräver skydd av personuppgifter har företräde framför

Vi kan också behandla personuppgifter om de följer av en rättslig skyldighet eller på annat sätt följer av lagen.

Utlämnande av din personliga information

Vi vidarebefordrar endast personlig information vid behov, inklusive till andra partners, leverantörer och databehandlare som är godkända för att assistera i samband med vår normala verksamhet.

Personlig information kan vidarebefordras till offentliga myndigheter om utbytet krävs enligt lag.


Lagring och radering av din personliga information

Vi lagrar din personliga information så länge det är nödvändigt, inklusive av praktiska och administrativa skäl, som följer av redovisningslagstiftningen. Som regel lagrar vi din personliga information så länge vi har en aktiv relation med dig och i 5 år därefter. I speciella fall kan vi vid behov behandla dina personuppgifter under en kortare eller längre period, inklusive i händelse av en pågående eller potentiell tvist.


Dina rättigheter

Vi har genomfört lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda din personliga information och säkra dina rättigheter som registrerade. Du har alltid rätt att begära att någon av följande rättigheter utövas. Förmågan att tillgodose din begäran kan dock i vissa fall vara begränsad, t.ex. eftersom vissa villkor måste vara uppfyllda eller för att ett undantag gäller.

Dina rättigheter är följande:

  • rätten att få tillgång till de personuppgifter vi behandlar om dig,
  • rätten att korrigera dina personuppgifter,
  • rätt till radering när vissa villkor är uppfyllda,
  • rätten att begränsa behandlingen av dina personuppgifter,
  • rätt till dataportabilitet, dvs. om vissa villkor är uppfyllda,
  • rätt till invändning
  • rätten att inte bli föremål för ett beslut enbart baserat på automatisk behandling, inklusive profilering.

Om vår behandling av dina personuppgifter beror på ett samtycke kan du när som helst dra tillbaka samtycket. Om ett samtycke återkallas påverkar detta dock inte behandlingen av personuppgifter som ägde rum före återkallelsen.

Du kan söka efter mer information i den danska dataskyddsstyrelsens guide till de registrerades rättigheter, som du hittar här .

Förfrågningar och klagomål

Om du har frågor angående denna personuppgiftspolicy eller vill utöva dina rättigheter kan Sophia Puck kontaktas på kontakt@pachamamakakao.com

Vi strävar efter att lösa din förfrågan så snart som möjligt. Om du är missnöjd med vårt svar har du rätt att klaga till den danska dataskyddsbyrån (Borgergade 28, 1300 Köpenhamn K, tel.: 33193200, eller via e-post: dt@datatilsynet.dk).


Ändringar av personuppgiftspolicyn


Denna sekretesspolicy kommer att uppdateras vid behov till följd av ändringar i dataskyddslagen och praxis.

Datum för senaste ändring av personuppgiftspolicyn: 10. Juli 2020.